Thiết bị nhận dạng quang

Hiện có 2 sản phẩm

TM-Tech là nhà phân phối chính hãng Thiết bị nhận dạng sợi quang của hãng EXFO - Canada.

Các thiết bị nhận dạng sợi quang là một bước tiến lớn trong ngành đo kiểm cáp quang. Đặc biệt trong các Data Center, với số lượng sợi quang lớn và trên các sợi đều đang có dịch vụ (sợi đang hoạt động). Để đo kiểm theo phương pháp truyền thống, phải ngát kết nối của sợi, việc này ảnh hưởng đến dịch vụ của nhà mạng. Nhưng đối với các thiết bị nhận dạng sợi quang, đo kiểm không xâm nhập sợi, giúp xác định hướng dữ liệu, công suất tương đối, nhận dạng tone và đặc biệt nhận dạng sợi quang mà trên sợi vẫn có tín hiệu.

Các dòng sản phẩm