Máy đo suy hao quang

Hiện có 17 sản phẩm

MÁY ĐO SUY HAO CÁP QUANG

Suy hao là một ảnh hưởng lớn mà không thể loại bỏ trên một tuyến sợi quang. Bên cạnh đó trên sợi có nhiều loại suy hao gây ảnh hưởng đến tín hiệu như: suy hao chèn, suy hao phản xạ, suy hao do các sự kiện... Nên việc xác định suy hao từng thành thành phần và tổng suy hao trên cả tuyến để đánh giá chất lượng sợi quang là vô cùng quan trọng. Với Máy đo suy hao quang việc xác định các thông số, giá trị suy hao trên sợi trở nên dễ dàng. Có nhiều phương pháp đo kiểm suy hao khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là sử dụng Máy đo cáp quang OTDR.

Các dòng sản phẩm